Tuesday 22nd of January 2019 02:55:42 PM

Εκκαθάριση Τράπεζας

Εκκαθάριση Τράπεζας

ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ από το Ανώτατο Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση τριών Δικαστών, η πρωτόδικη απόφαση του Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Ιωάννη Ιωαννίδη, με την οποία είχε απορριφθεί η αίτηση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και της Αρχής Εξυγίανσης, για έκδοση διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης της “FBME BANK LTD” .

Η εφεσίβλητη Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στην Ταζανία και της δόθηκε άδεια να ασκεί τραπεζικές εργασίες στην χώρα αυτή. Παράλληλα ενεγράφη και στην Κύπρο ως αλλοδαπή εταιρεία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, και της χορηγήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου άδεια να λειτουργεί υποκατάστημα στην Κύπρο.

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου το 2014 ανέστειλε την άδεια λειτουργίας  και έθεσε υπό εξυγίανση το υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο, βάσει του άρθρου 33Β δις των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997. Εναντίον της απόφασης αυτής καταχωρήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2015 στο Διοικητικό Δικαστήριο προσφυγή, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015 η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και η Αρχή Εξυγίανσης ζήτησαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο  Λευκωσίας  την έκδοση διατάγματος για εκκαθάριση της FBME. Η εφεσίβλητη καθώς και ορισμένοι πιστωτές της καταχώρησαν ενστάσεις, οι οποίες έγιναν δεκτές από το πρωτόδικο Δικαστήριο, που έκρινε ότι δεν ικανοποιείτο η πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 33Βδις, της ανάκλησης άδειας λειτουργίας, καθώς και του δημοσίου συμφέροντος από την ειδική εκκαθάριση της Τράπεζας.

Από την πλευρά τους η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και η Αρχή Εξυγίανσης, εφεσίβαλαν την πρωτόδικη απόφαση με 14 λόγους έφεσης.

Απορρίπτοντας την έφεση οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου Στέλιος Ναθαναήλ, Λεωνίδας Παρπαρίνος και Ανδρούλα Πούγιουρου επεσήμαναν ανάμεσα στα άλλα και τα ακόλουθα:

«Εξετάσαμε και τις νομικές θέσεις του δικηγόρου των εφεσειουσών τις οποίες προώθησαν και πρωτόδικα. Κύριο επιχείρημα του είναι η λανθασμένη ερμηνεία που έδωσε το πρωτόδικο Δικαστήριο στο άρθρο 33Βδις ότι δηλαδή η άδεια λειτουργίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1)(α) αυτού δεν αφορά σε άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος μιας αλλοδαπής Τράπεζας, αλλά της ίδιας της Τράπεζας να διεξάγει εργασίες.

Έχουμε εξετάσει την εισήγηση υπό το φως της νομολογίας που διέπει την ερμηνεία Νόμων. Στην υπόθεση L.S.A. Packers & Forwarders Ltd ν. Θεοδοσίας Φράγκου κ.α. (ανωτέρω), που επικαλείται και το πρωτόδικο Δικαστήριο στην απόφαση του, αναφέρεται ότι:

«Η ερμηνεία ενός νόμου στοχεύει στην ανακάλυψη της πρόθεσης του Νομοθέτη. Αυτή η πρόθεση πρέπει να συνάγεται από το λεκτυίό που έχει χρησιμοποιηθεί. Όταν το λεκτικό είναι απλό και επιδεκτικό μόνο μιας ερμηνείας δύσκολα μπορεί να εγερθεί θέμα ερμηνείας γιατί αυτό τούτο το λεκτικό εκφράζει την πρόθεση του νομοθέτη».

Όπως αναφέρεται περαιτέρω στην υπόθεση αποτελεί ερμηνευτικό αξίωμα πως ο νόμος για σκοπούς ερμηνείας πρέπει να διαβάζεται στο σύνολο του. Η ερμηνεία πρέπει να είναι εύλογη και τέτοια που να κάνει το νόμο λειτουργικό. Το Δικαστήριο δεν ερμηνεύει το νόμο με τρόπο που να οδηγεί σε παράλογα αποτελέσματα.

Κρίνουμε την ερμηνεία που προσέδωσε το πρωτόδικο Δικαστήριο στη φράση «άδεια λειτουργίας ΑΠΙ» στο άρθρο 33Βδις(1)(α), ότι η άδεια δεν αφορά σε άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος αλλά σε άδεια διεξαγωγής από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, που συστάθηκε στη ξένη χώρα, τραπεζικών εργασιών στην Κύπρο, ως εύλογα ορθή στη βάση της ολότητας των προνοιών του Νόμου.

Η διαπίστωση περαιτέρω του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι στην ουσία η αίτηση αποσκοπούσε στην ειδική εκκαθάριση της FBME, εγγεγραμμένης και αδειοδοτημένης Τράπεζας στην Τανζανία, και ως τέτοια δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 33Βδις(1)(α) του Νόμου μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο εξέτασε όλες τις θέσεις των εφεσειουσών που προωθήθηκαν πρωτόδικα σε συνάρτηση με το άρθρο 4(1)(α)(β)(ΐ) του Νόμου, όπως ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο, για να καταλήξει ότι «Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου δεν μπορεί να χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε αλλοδαπό Πιστωτικό Ίδρυμα (στη δική μας περίπτωση άδεια στην FBME Bank Ltd για να λειτουργεί υποκατάστημα στην Κύπρο), εάν αυτό δεν έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας που του χορηγήθηκε από την εν λόγω αλλοδαπή χώρα. Τούτο σημαίνει πως η άδεια λειτουργίας που χορηγείται από την αλλοδαπή χώρα έχει τη σημασία της αφού αναγνωρίζεται και γίνεται σεβαστή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου».

Συνεπώς η κατάληξη του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι δεν υφίστατο θέμα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 33Βδις, της FBME, γιατί ουδέποτε η FBME έλαβε τέτοια άδεια από την Κεντρική Τράπεζα, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

. Θα ήταν παράλειψη μας να μην αναφέρουμε ότι τελικά η FBME έχει τεθεί υπό εκκαθάριση στην Τανζανία, στη βάση της νομοθεσίας της χώρας αυτής, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι δικηγόροι κατά την ακρόαση, γεγονός που καθιστά ίσως την απόφαση μας ως άνευ αντικειμένου».

Οι δικηγόροι

 

Ν. Γεωργιάδης με Αθαυασιάδου (κα) για Γεωργιάδης & Πελίδης και Θ. Ραφτοπούλου (κα) για Αλ. Ευαγγέλου, για Εφεσείοντες.

Γ.Ζ. Γεωργίου με Κ. Πασιαρδή και Π. Κατσαπρόκκη, για Εφεσίβλητους. Ζ. Νικολαΐδης για Αλ. Μαρκίδη για τους μετόχους Αδελφούς SAAB.

Αλέξανδρος Ταλιαδώρος με Δέσποινα-Μαρία Γεωργιάδου του «Δικηγορικού Γραφείου Κύπρος Χρυσοστομίδης» για Εφεσίβλητους/Καταθέτες/Πιστωτές Airport Management Company Ltd, Alamo Ltd.

Π. Κούρτελλος για το E.M. «Σύστημα Εξυγίανσης των καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και άλλων Ιδρυμάτων.

Φρ. Χατζηχάννας για Καταθέτες/Πιστωτές 53 άτομα.

 Πρόσθεσε ένα σχόλιο