Wednesday 22nd of August 2018 10:04:57 AM

Σε αυξητική τάση η παιδική πορνογραφία και στην Κύπρο

Σε αυξητική τάση η παιδική πορνογραφία και στην Κύπρο

Η παιδική πορνογραφία, ως εκ της φύσεως της, είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό φαινόμενο  εφόσον έχει ως αντικείμενο της τα παιδιά τα οποία τυγχάνουν εκμετάλλευσης και ωθούνται στη συμμετοχή σε διάφορες μορφές πράξεων ερωτικού περιεχόμενου είτε με απλή απεικόνιση είτε με ενεργό συμμετοχή. Τα παραπάνω επεσήμανε σε ομόφωνη απόφαση του στην υπόθεση αρ.: 17814/15 ημερ. 10 Ιανουαρίου 2017, το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας που συνεδρίασε με σύνθεση τους Δικαστές Ελενα Εφραίμ (Πρόεδρο) Νίκο Γερολέμου και Στέλλα Μέσσιου (Μέλη). Καταδικάζοντας τον 50χρονο κατηγορούμενο σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, το Κακουργιοδικείο τόνισε και τα ακόλουθα στην απόφαση του: « Η αυτονόητη απαξία αδικημάτων αυτής της φύσης έγκειται προφανώς στο ότι σε τέτοιου είδους πράξεις εμπλέκονται όχι πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν λόγω ηλικίας να αποφασίσουν για τους εαυτούς τους, αλλά ανήλικοι οι οποίοι είναι εκ των πραγμάτων ευάλωτοι, εξ ου και κρίνεται τόσον από νομοθετικής όσο και από κοινωνικής άποψης ότι χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Και βεβαίως η παιδική πορνογραφία συντηρείται και ενθαρρύνεται ενόσω υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν, επιχειρούν και επιτυγχάνουν πρόσβαση, κτήση, κατοχή, μετάδοση, διανομή κ.λπ. αυτής. Αν δεν υπήρχε τέτοια ζήτηση ή ανάγκη, αναμφίβολα αυτό το φαινόμενο θα εξέλιπε με την πάροδο του χρόνου. Αντ΄ αυτού δυστυχώς διαπιστώνουμε πως το αδίκημα αυτό εκλαμβάνει ολοένα και περισσότερο αυξητικές διαστάσεις σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα την έκδοση Ευρωπαϊκών Αποφάσεων και τη συνομολόγηση Διεθνών Συμβάσεων που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην καταπολέμηση και εξάλειψη της παιδικής πορνογραφίας. Εξ ου και στο προοίμιο του Ν.87(Ι)/07 αναφέρεται πως αυτός θεσπίστηκε ακριβώς για σκοπούς εναρμόνισης με τις σχετικές Αποφάσεις Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Όπως τονίζεται στο προοίμιο της Απόφασης Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. 2004/68/JHA, η οποία αποτελεί μεταξύ άλλων τη βάση για τη θέσπιση του Ν.87(Ι)/07, η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του βασικού δικαιώματος των παιδιών για μια αρμονική ανατροφή και ανάπτυξη.

Οι εν λόγω Αποφάσεις Πλαίσιο και οι Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών αντικαταστάθηκαν με άλλες πιο πρόσφατες ακριβώς λόγω της συνεχόμενης ραγδαίας αύξησης διεθνώς του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων, καθώς επίσης της παιδικής πορνογραφίας. Έτσι εκδόθηκε η νέα Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. και υπεγράφη η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθών του Lanzarote ημ. 25.10.07, οι οποίες οδήγησαν και στη θέσπιση αυστηρότερου δικού μας Νόμου για τέτοιας φύσης αδικήματα, ήτοι του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Ν.91(Ι)/14. Αξίζει να σημειωθεί πως για το αδίκημα της κατοχής παιδικής πορνογραφίας εξακολουθεί να προβλέπεται ποινή φυλάκισης 10 ετών, ενώ για εξαναγκασμό συμμετοχής παιδιού σε παιδική πορνογραφία και για άλλα συναφή αδικήματα η προβλεπόμενη ποινή αυξήθηκε στα 25 έτη. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να λεχθεί πως το 2001 υπεγράφη στη Βουδαπέστη η Σύμβαση κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου στην οποία προσχώρησε και η Κύπρος, οπότε ακολούθησε ο ομώνυμος Κυρωτικός Ν. 22(ΙΙΙ)/04. Σημειώνεται πως για το αδίκημα της κατοχής παιδικής πορνογραφίας - άρθρο 11(1)(ε) - προβλέπεται η ίδια ποινή όπως και από τον προϊσχύσαντα Ν.87(Ι)/07 επί του οποίου βεβαίως η παρούσα υπόθεση βασίζεται αποκλειστικά. Αυτή η αυξητική τάση δυστυχώς παρατηρείται και στην Κύπρο, κάτι το οποίο διαφαίνεται μέσα από τον αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων που καταχωρούνται στα Δικαστήρια. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις του Δικαστηρίου βρίσκουν έρεισμα στην υπόθεση Γενικός Εισαγγελέας v. Ασσιώτη (2010) 2 Α.Α.Δ. 67, και στο ακόλουθο απόσπασμα:

«Οι προαναφερόμενοι νόμοι σαφώς στοχεύουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος το οποίο, με ποικίλες επινοήσεις, προσλαμβάνει συνεχώς διαφορετικές μορφές, μια από τις οποίες, ίσως η χειρότερη, είναι η παιδική πορνογραφία και η διάδοσή της μέσω του διαδικτύου».

Στην παρ. 93 του Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, αναφέρεται: (σε ελεύθερη μετάφραση):

«Πιστεύεται ευρέως ότι τέτοιο υλικό και συμπεριφορές στο διαδίκτυο, όπως η ανταλλαγή ιδεών, φαντασιώσεων και συμβουλών μεταξύ παιδόφιλων, διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στο να υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος παιδιών.»

 

Στην άκρως καθοδηγητική αγγλική απόφαση R. v. Oliver and others [2003] Cr. App. R. (S) 15 αναφέρονται τα εξής (σε  ελεύθερη μετάφραση):

«Μέσα σε αυτό το νομικό πλαίσιο . ..., αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πιθανόν ο αριθμός των αδικημάτων της παιδικής πορνογραφίας τα οποία ανιχνεύονται και διώκονται να είναι μόνο ένα μικρό μέρος του πραγματικού συνόλου. Περαιτέρω η αυξημένη πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει επιδεινώσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα σε αυτό τον τομέα, κάνοντας εύκολη την πρόσβαση σε πορνογραφικές εικόνες και αυξάνοντας την πιθανότητα τέτοιο υλικό να ανευρεθεί τυχαία από άλλους, οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να διαφθαρούν από αυτό.» Ο σκοπός του νόμου δεν είναι μόνο η προστασία από την εξαθλίωση των ίδιων των παιδόφιλων αλλά και η προστασία των ανήλικων παιδιών από τη χρησιμοποίησή τους ως αντικειμένων ηδονής. Η προστασία του νόμου επεκτείνεται τόσο στα ανήλικα παιδιά που εξαναγκάζονται να λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες πράξεις όσο και σ' εκείνα που θα πέσουν θύματα των παιδόφιλων που βλέποντας αυτές τις εικόνες τους προκαλείται η διάθεση να ενοχλήσουν άλλα ανήλικα παιδιά. Η αναζήτηση και η κατοχή μέσω διαδικτύου τέτοιου πορνογραφικού υλικού αυξάνει τη ζήτηση για τέτοιο υλικό και έτσι ωθεί τους εμπνευστές τους σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων να συνεχίζουν αγέρωχοι το άκρως καταστροφικό τους έργο. Βλ. Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, Conf. Cy. [2001] ExpMem. Σελ. 27, παρ. 98.» 

Επιμέτρηση ποινής

Στην επιμέτρηση της ποινής το Κακουργιοδικείο έλαβε υπόψη πως ο κατηγορούμενος πάσχει από κατάθλιψη, όχι ως μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διάγνωση αλλά ως η κλινική εικόνα του. Σημειώνεται δε πως η κατάθλιψη δεν αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για την ενασχόληση του κατηγορούμενου με την παιδική πορνογραφία. Και πως αυτός αποτάθηκε σε ειδικό για το θέμα της κατάθλιψης σχετικά πρόσφατα και δη τον Μάη του 2016. Υπογραμμίζονται επίσης τα θετικά αποτελέσματα της θεραπείας του κατηγορούμενου καθώς και οι συνέπειες από την άμεση φυλάκιση.

 

 

Χριστάκης ΓιαννακόςΠρόσθεσε ένα σχόλιο