Saturday 16th of February 2019 09:58:04 PM

Κενές θέσεις

Κενές θέσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Υπόθεση Αρ. 699/2015)

11 Μαΐου, 2018

[Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΔΔ]

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28 ΚΑΙ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

  1. ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
    2. ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗ

Αιτητές,

-και-

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Καθ’ ων η αίτηση.

 

Α. Σ. Αγγελίδης, για Α. Σ. Αγγελίδης Δ.Ε.Π.Ε., για τους αιτητές.

Δ. Εργατούδη (κα), για τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για τους καθ' ων η αίτηση.

 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ από τη Δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου Αγνή Ευσταθίου, η απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 15/4/2015, με την οποία απέρριψαν το αίτημα των αιτητών για υποβολή πρότασης ως αρμόδια αρχή προς την Ε.Δ.Υ., για εξαίρεση αναστολής της πλήρωσης των κενών θέσεων προαγωγής Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’.

Τα γεγονότα σε συντομία είναι τα ακόλουθα:

Οι αιτητές διορίστηκαν στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (Κλ. Α8-Α10-Α11) στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (εφεξής “Υπουργείο"), την 1/7/2008. Από τον Ιούλιο του 2013, οι αιτητές ήταν προσοντούχοι υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’ (Κλ. Α11(ΙΙ), αφού συμπλήρωσαν πέντε χρόνια υπηρεσίας στη προηγούμενη θέση.

Με επιστολή τους ημερομηνίας 19/3/2015 προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο συνήγορος των αιτητών υπέβαλε αίτημα για τη δυνατότητα προαγωγής των αιτητών στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’. Το Υπουργείο, με επιστολή ημερομηνίας 15/4/2015, απάντησε ότι με βάση τον περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2013 (Ν.21(Ι)/2013), απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο πλήρωση θέσεων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέχρι το τέλος του 2015.

Περαιτέρω, στη βάση του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου, του 2014 (Ν.57(ΙΙ)/2014), αναστέλλεται η πλήρωση όλων των θέσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Νόμο, περιλαμβανομένων των θέσεων προαγωγής, μέχρι τις 31/12/2015. Αναφέρετο δε, ότι το αίτημα των αιτητών θα εξεταστεί εν ευθέτω χρόνω, όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν. Την πιο πάνω απόφαση προσβάλλουν οι αιτητές.

Η ευπαίδευτη συνήγορος για τους καθ’ ων η αίτηση, εγείρει προδικαστική ένσταση ότι οι αιτητές δεν προσβάλλουν εκτελεστή διοικητική πράξη, αφού στην ουσία αυτό που προσβάλλεται είναι οι διατάξεις του σχετικού Νόμου (Ν.21(Ι)/2013 με τις τροποποιήσεις του), οι οποίες λόγω του νομοθετικού περιεχομένου τους δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναθεωρητικού ελέγχου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Πρόσθετα, ότι το αίτημα των αιτητών δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω δικαστικής απόφασης, αλλά με την εφαρμογή του άρθρου 4 του σχετικού Νόμου, ο οποίος για την εξαίρεση από την απαγόρευση απαιτεί τη συγκατάθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την οποία έμμεσα επιτυγχάνεται η τροποποίηση της νομοθεσίας. Περαιτέρω προβάλλεται, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν φέρει τα γνωρίσματα εκτελεστής διοικητικής πράξης, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά πληροφοριακής πράξης.

Ο ευπαίδευτος συνήγορος για τους αιτητές, αντιτείνει ότι η προσφυγή δεν στρέφεται κατά του Νόμου. Οι αιτητές, συνεχίζει, υπέβαλαν ένα νόμιμο αίτημα προς την Ε.Δ.Υ., επικαλούμενοι συγκεκριμένους νόμιμους λόγους που αφορούσαν στην αποφυγή άνισης μεταχείρισης τους, για να προωθήσει την πλήρωση των κενών θέσεων Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’, κάτι που η ίδια έπρεπε να διαβιβάσει.

Αφού η Ε.Δ.Υ. δεν το έπραξε, οι αιτητές απευθύνθηκαν με νέα επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο και ζήτησαν την υποβολή πρότασης προς την Ε.Δ.Υ. που να επιτρέπει την εξαίρεση των εν λόγω θέσεων από την απαγόρευση πλήρωσης τους, αφού είναι κενές και αναγκαίες. Όπως υποδεικνύει, ο Νόμος επιτρέπει την εξαίρεση και άρα έπρεπε να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του σχετικού Νόμου. Πρόκειται για πράξη εκτελεστή και βλαπτική που λήφθηκε μονομερώς και αναρμόδια από τον Υπουργό, ο οποίος υπερέβη τις αρμοδιότητες του και δεν άφησε να υπάρξει νόμιμη εξέταση του αιτήματος, ως ο Νόμος προβλέπει με το να ακουστεί η αρμόδια αρχή.

Επί της ουσίας, ο ευπαίδευτος συνήγορος για τους αιτητές ισχυρίζεται ότι αναρμοδίως απορρίφθηκε το αίτημα, αφού η προσβαλλόμενη απόφαση υπογράφεται από μια λειτουργό αντί του Υπουργού ή του Γενικού Διευθυντή. Προβάλλει επίσης, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται δέουσας έρευνας και αιτιολογίας, ότι λήφθηκε υπό πλάνη, ότι παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης, καλής πίστης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη.

Τους πιο πάνω ισχυρισμούς, απορρίπτει ως αβάσιμους η ευπαίδευτη συνήγορος για τους καθ’ ων η αίτηση, η οποία υπεραμύνεται της νομιμότητας της προσβαλλόμενης απόφασης.

Έχω εξετάσει τις εκατέρωθεν θέσεις των ευπαιδεύτων συνηγόρων και προέχει η εξέταση του προδικαστικού ζητήματος που η πλευρά των καθ’ ων η αίτηση έθεσε, περί ελλείψεως εκτελεστότητας της προσβαλλόμενης απόφασης.

Έχει διαφανεί από το ιστορικό της περίπτωσης, ότι στις 18/4/2013 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013 (Ν.21(Ι)/2013), σύμφωνα με τις πρόνοιες του οποίου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο πλήρωση κάθε θέσης, μεταξύ αυτών και θέσης προαγωγής στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέχρι το 2013 (η ισχύς του πιο πάνω Νόμου παρατάθηκε με διαδοχικές τροποποιήσεις μέχρι το 2017).

Στις 23/10/2014, οι αιτητές μέσω του συνηγόρου τους, με επιστολή τους προς την Ε.Δ.Υ., ζήτησαν την άρση της άνισης μεταχείρισης που προέκυψε από την παγοποίηση των θέσεων προαγωγής και στις 22/12/2014, η Ε.Δ.Υ. απάντησε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει με την πλήρωση των κενών θέσεων Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’, πριν τη λήξη της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων “εκτός εάν οι θέσεις αυτές εξαιρεθούν από την εν Λόγω απαγόρευση, μετά από ενέργειες της αρμόδιας αρχής, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία”. Ακολούθησε στις 19/3/2015 επιστολή του συνηγόρου των αιτητών προς το αρμόδιο Υπουργείο, με την οποία υποδεικνύετο η άνιση μεταχείριση που υφίσταντο οι αιτητές “εξαιτίας της ψήφισης του νόμου σχετικά με τις παγοποιήσεις των προαγωγών”.

Στην ίδια επιστολή, σημειώνετο, ότι “η εφαρμογή της γενικής παγοποίησης δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην λειτουργία και στη δομή του Υπουργείου” και ζητήθηκε “όπως υπάρξει αμέσως η δυνατότητα προαγωγής” των αιτητών, ώστε να τερματιστεί η άνιση μεταχείριση που υφίστανται.

Στις 15/4/2015, η αρμόδια αρχή απάντησε ότι το αίτημα των αιτητών όπως το Υπουργείο, ως αρμόδια αρχή, προωθήσει διαδικασία εξαίρεσης αναστολής των υπό αναφορά κενών θέσεων προαγωγής “θα εξεταστεί εν ευθέτω χρόνω, όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν”. Σημειώνετο επίσης, ότι με βάση τον περί Προϋπολογισμού του 2015, Νόμο του 2014 (Ν.57(Π)/2014), αναστέλλεται η πλήρωση όλων των θέσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Νόμο, περιλαμβανομένων των θέσεων προαγωγής, μέχρι τις 31/12/2015.

Προδικαστική ένσταση

Απορρίπτοντας την προσφυγή η Δικαστής Αγνή Ευσταθίου υπέδειξε τα ακόλουθα:

«Στη βάση των πιο πάνω δεδομένων, θεωρώ βάσιμη την προδικαστική ένσταση των καθ’ ων η αίτηση, ότι στην ουσία αυτό που προσβάλλεται με την παρούσα προσφυγή είναι οι διατάξεις του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου. Ο πιο πάνω Νόμος επέφερε την παγοποίηση όλων των προαγωγών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, μεταξύ αυτών και σε θέσεις που οι αιτητές έχουν προσδοκία προαγωγής. Στη βάση δε του περί Προϋπολογισμού του 2015, Νόμου του 2014 (Ν.57(ΙΙ)/2014), αναστάληκε η πλήρωση των θέσεων προαγωγής.

Το κατά πόσο παρέχεται δυνατότητα εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, στη βάση των προνοιών του άρθρου 4 του σχετικού Νόμου (Ν.21(Ι)/2013), δεν είναι θέμα υποβολής αιτήματος από τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο που επηρεάζεται από την εφαρμογή των προνοιών του σχετικού Νόμου. Ο ίδιος ο Νόμος καθορίζει την περίπτωση εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, με σαφή τρόπο. Όπως αναφέρεται, αυτό μπορεί να γίνει “μόνο στην περίπτωση που η αρμόδια για κάθε θέση αρχή, υποβάλλει προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα, για να της επιτραπεί η έναρξη και/ή η συνέχιση πλήρωσης κενής ή κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στα εδάφια (2) και (3), διαδικασία”.

Ένα τέτοιο δε αίτημα υποβάλλεται από την αρμόδια αρχή στον Υπουργό Οικονομικών, ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμών, που ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την τελική της απόφαση.

Συνεπώς πρόκειται για νομοθετική ρύθμιση, που δεν εμπίπτει και δεν σχετίζεται με εκτελεστή διοικητική πράξη και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναθεωρητικού ελέγχου διότι είναι γενικού περιεχομένου, απευθυνόμενη προς τους επηρεαζόμενους με γενικότητα. Σύμφωνα με τη νομολογία, είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του νομοθετικού σώματος να ψηφίζει τα νομοθετήματα εκείνα που επιθυμεί».Πρόσθεσε ένα σχόλιο