Sunday 19th of August 2018 07:24:06 AM

Προθεσμία προσφυγής

Προθεσμία προσφυγής

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για την άσκηση του δικαιώματος καταχώρησης προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τον έλεγχο της νομιμότητας μιας διοικητικής πράξης πρέπει, με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 146 του Συντάγματος, ως έχει διαμορφωθεί με την 8η Τροποποίηση αυτού, να ασκηθεί εντός 75 ημερών «από της ημέρας της δημοσιεύσεως της αποφάσεως ή της πράξεως ή, εν περιπτώσει μη δημοσιεύσεως ή εν περιπτώσει παραλείψεως, από της ημέρας καθ' ην η πράξις ή παράλειψις περιήλθεν εις γνώσιν του προσφεύγοντος.».

Τα παραπάνω επεσήμανε ο Δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου Γιώργος  Σεραφείμ, εκδίδοντας την απόφαση του στην υπόθεση αρ.: 5704/2013 ημερομηνίας 2 Απριλίου 2018. Αναλύοντας περαιτέρω το σημαντικό αυτό νομικό  θέμα πρόσθεσε τα εξής:

«Η ύπαρξη πραγματικής γνώσης τεκμαίρεται ότι υπάρχει, όταν ο αιτητής έχει γνώση του περιεχομένου, της πράξεως, ή αποφάσεων ή και παραλείψεως.

Στην υπόθεση ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΟΥΛΛΑ ΙΩΝΙΔΟΥ ΛΤΔ V. ΕΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (2001) 3 Α.Α.Δ. 1011 αναφέρθηκαν, σχετικά, τα πιο κάτω: «Έχει νομολογηθεί ότι για να κινήσει την προθεσμία για την άσκηση προσφυγής η κοινοποίηση πρέπει να είναι πλήρης και η πράξη να είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένη ώστε να προκύπτει σαφώς το περιεχόμενο της (βλ. Pissas (No.1) v. E.A.C. (1966) 3 C.L.R. 634, 638).

Πλήρης είναι η γνώση η οποία επιτρέπει εις τον ενδιαφερόμενο να γνώσει με βεβαιότητα και ακρίβεια την υλική ή την ηθική ζημιά την οποία υφίσταται από τη δημοσιευόμενη ή κοινοποιούμενη πράξη (βλ. Θ.Δ. Τσάτσου «Η Αίτησις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», σελ. 74, Aspri ν. Republic (1979) 3 C.L.R. 490, 497, 498).

Στην Papaioannou v. Republic (1982) 3 Α.Α.Δ. 103, 108, 109, ο Πικής, Δ. - όταν τότε - υποδεικνύει πως από την επισκόπηση της σχετικής ελληνικής νομολογίας πηγάζουν οι πιο κάτω προτάσεις οι οποίες πρέπει να καθοδηγούν το δικαστήριο στο θέμα της προθεσμίας:

  • Οσάκις ο Νόμος απαιτεί δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τέτοια δημοσίευση είναι απαραίτητη για να θέσει σε κίνηση την προθεσμία σε σχέση με τρίτα πρόσωπα.
  • Η γνωστοποίηση της απόφασης οσάκις προβλέπεται από το Νόμο δεν είναι ανάγκη να γίνεται με οποιοδήποτε επίσημο τύπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος νοουμένου ότι είναι αποτελεσματικός.
  • Η γνωστοποίηση δεν είναι ανάγκη να επεκτείνεται στην κάθε λεπτομέρεια της απόφασης. Εφόσον ενημερώνει τον επηρεαζόμενο για το αποτέλεσμα και τη βάση της αιτιολογίας θα θεωρηθεί επαρκής παρά την απουσία ασήμαντων λεπτομερειών.
  • Οσάκις ο Νόμος απαιτεί έγγραφη γνωστοποίηση η αποστολή της γνωστοποίησης δεν αποτελεί κατ' ανάγκη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της προθεσμίας. Η προθεσμία κινείται από την στιγμή που ο επηρεαζόμενος λαμβάνει γνώση της απόφασης. Έτσι αν η γνώση αποκτηθεί με άλλο τρόπο η προθεσμία αρχίζει να κινείται από τότε.
  • Η γνώση η οποία απαιτείται για να θέσει σε κίνηση την προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 146.3 του Συντάγματος πρέπει να είναι αρκετά εκτεταμένη έτσι που να πληροφορεί τον επηρεαζόμενο διάδικο επαρκώς για τις επιπτώσεις της απόφασης επί της κατάστασης και θέσης του και να τον καθιστά ικανό να λάβει τα θεραπευτικά μέτρα που προσφέρονται από το Νόμο.»

Το βάρος απόδειξης ότι η προσφυγή είναι εκπρόθεσμη το φέρει αυτός που προβάλλει τον ισχυρισμό αυτό, εδώ ο καθ' ου η αίτηση και το ενδιαφερόμενο μέρος (βλ. KRITIOTIS ΚΑΙ MUNICIPALITY OF PAPHOS & OTHERS (1986) 3 C.L.R. 322, 346; ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΚΑΙ Κ.Ο.Τ. (1992) 4 (ΣΤ) Α.Α.Δ. 4472, 4482). Σε περίπτωση δε αμφιβολίας, αυτή αποφασίζεται υπέρ του αιτητή (βλ. ενδεικτικά απόφαση ημερομηνίας 28.9.2012 στην Προσφυγή Αρ. 302/2012 CHEN XIURONG ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ).

Στην παρούσα περίπτωση, κρίνω, ότι είναι σαφές από το κείμενο της επιστολής της αιτήτριας ημερομηνίας 17.4.2013, ότι δεν υπήρχε, μέχρι τότε, επίσημη ενημέρωση της για τη λήψη της επίδικης απόφασης από το καθ' ου η αίτηση, πέραν από σχετικά δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν προσκόμισε ο καθ' ου η αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου, αν και με την γραπτή του αγόρευση επιφυλάχθηκε να το πράξει, ώστε να δύναται να διευκρινιστεί ο συντάκτης τους, να μελετηθεί το περιεχόμενο τους, αλλά και να επαληθευθεί η ημερομηνία των εν λόγω δημοσιευμάτων. Συναφώς, η αιτήτρια, με την επιστολή της ημερομηνίας 17.4.2013 αναφέρει, κατά λέξη, «Παρακαλώ επιβεβαιώστε μας αν έχει γίνει τέτοια εγγραφή, το πλήρες όνομα και πότε λήφθηκε η απόφαση για εγγραφή.», γεγονός που δείχνει προς την κατεύθυνση, ότι η γνώση της αιτήτριας μέσω των όποιων, αδιευκρίνιστων, ως προαναφέρθηκε, δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο, δεν ήταν βεβαία, επίσημη και πλήρης.

Σε σχέση με την λήψη πλήρης γνώσεως μέσων δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο, στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 3.10.2003 στην Προσφυγή Αρ. 1063/2001 1. ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, λέχθηκαν και τα εξής, διαφωτιστικά κατά την άποψη μου, με δικές μου υπογραμμίσεις: «...Είναι σωστή η θέση του δικηγόρου των αιτητών ότι η δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο δεν αποδεικνύει ότι οι αιτητές έλαβαν γνώση της επίδικης απόφασης. Όταν η πράξη δεν είναι δημοσιευτέα, η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που αυτή περιήλθε σε γνώση του αιτητή. Έχει νομολογηθεί ότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 146.3 του Συντάγματος προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που ο αιτητής αποκτά πλήρη γνώση της επίδικης απόφασης. Με τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο δεν προκύπτει κατ' αρχή γνώση των αιτητών και περαιτέρω δε δημοσιεύτηκε η επίδικη απόφαση παρά μόνο τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνταν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ανά ειδικότητα...»

 

 Πρόσθεσε ένα σχόλιο